مشتریان

برخي از مشترياني كه درچندسال اخيرازاين شركت خريد كرده اند به شرح ذيل مي باشد:

 

·        شركت آب وفاضلاب شيراز

·        شركت آب وفاضلاب استان فارس

·        شركت آب وفاضلاب روستايي استان فارس

·        شركت آب وفاضلاب استان هرمزگان

·        شرت آب وفاضلاب استان خوزستان

·        شركت آب وفاضلاب شهري اهواز

·        شركت آب وفاضلاب استان كرمان

·        شركت آب وفاضلاب استان گلستان

·        شركت آب وفاضلاب  روستايي استان كهگيلويه وبويراحمد

·        شركت آب وفاضلاب استان چهارمحال وبختياري

·        شركت آب وفاضلاب روستايي استان چهارمحال وبختياري

·        شركت آب وفاضلاب استان زنجان

·        شركت شهركهاي صنعتي استان فارس

·        شركت شهركهاي صنعتي استان اراك

·        شركت شهركهاي صنعتي استان كرمانشاه

·        شركت شهركهاي صنعتي استان يزد

·        شركت شهركهاي صنعتي استان هرمزگان

·        سازمان جهادكشاورزي استان فارس

·        سازمان جهادكشاورزي استان آذربايجان شرقي

·        شركت پتروشيمي شيراز

·        شركت پتروشيمي عسلويه

·        شركت پترونگين نفت  جنوب

·        شركت انرژه وسازه

·        شركت مخابرات ماندگستردشتي

·        شركت لوله گذاران ساحل فارس

·        شهرداری شیراز

·        سازمان امورعشايري استان فارس

·        شرکت شهرکهای صنعتی استان مرکزی

·        سازمان جهادکشاورزی استان چهارمحال وبختیاری

·        آب وفاضلاب استان مرکزی

·       اتحادیه شرکتهای تعاونی روستایی شهرستان استهبان