آزمايشگاه

آزمايشگاه

آزمايشگاه كارخانه پويا شيراز مجهزبه انواع دستگاه هاي تست ابزار دقيق مكانيكال وشيميائي سا خت كشورهاي آلمان ، سوئيس ، ايران درچند سري مختلف مي باشد وآزمايشات بصورت شبانه روزي هنگام توليد توسط كارشناسان متخصص انجام مي گيرد.

كنترل كيفيت

كنترل كيفيت دركارخانه پويا شيراز درسه مرحله براساس پيشرفته ترين تكنولوژي صورت مي گيرد.

1-   كنترل مواداوليه

دراين مرحله  كيفيت مواد اوليه جهت توليد لوله توسط دستگاههاي اولتراسونيك وسيستم اندازه گيري مواد كنترل مي گردد .

 

2-   كنترل محصول حين توليد

دراين مرحله كنترل كيفيت لوله درحين توليد نيزمشتمل برشكل ظاهري لوله ، اندازه گيري قطرخارجي ،ونشانه گذاري مواردي كه بايد روي لوله حك شودكنترل مي گردد.

 

3-   كنترل محصول نهايي

                استاندارد  داخلي  كارخانه  كه  شامل  مواد  خام اوليه ، بازرسي فرايند توليد وآزمايش نهائي محصولات است بسيار بالاتر ازاستانداردهاي جاري ورايج دراين زمينه مي باشد آزمايشاتي كه بطورمداوم و پيوسته  در آزمايشگاه  مجهز  انجام  مي گيرد محصولات  توليدي  را براساس استانداردهاي بين المللي

 

( مانند استاندارد دين آلمان ، ايزو EN) بررسي ودرصورت مطابقت ، كيفيت آن راتضمين مي نمايد ، كليه نتايج نمونه ها ، وآزمايشات دركارخانه بايگاني ونگهداري مي شوند بطوريكه نتيجه جامع وكاملي ازهرمحصول توليدي وكيفيت آن وجوددارد شرح كامل آزمايشات مذكور در ادامه آمده است .