کنترل کیفیت

فهرست مطالب

·        ليست استانداردهاي پويا شيراز

·        جدول استاندارد كارخانه براي نمونه برداري كنترل كيفيت

·        آزمايشات

·        شاخص جريان مذاب  MFI

·        تعيين چگالي دانسيته

·        تعيين درصد كربن

·        كنترلهاي فيزيكي انجام شده (لوله )

·        لوله

·        آزمونها ي موردنياز جهت لوله توليدي

·        وضعيت ظاهري

·        آزمون فشارهيدرواستاتيك

·        آزمون فشارتركيدگي

·        آزمون برگشتي حرارتي

·        وضعيت ظاهري /آزمون ابعادي لوله سايز

ليست استانداردهای پوياشيراز

رديف

نام فراگرد

1

استاندارد نمونه برداری کنترل کيفيت

2

استانداردکنترل کيفيت مواداوليه،محصولات حين توليدونهايي

3

پلاستيک-لوله های پلی اتيلنی در آبياری جانبی 7607

4

پلاستيک-لوله های پلی اتيلنی آبرسانی 7174

5

پلاستيک-لوله های پلی اتيلنی آبرسانی 1331

6

پلاستيک-لوله های پلی اتيلنی آبرسانی-روش آزمون1-7175

7

پلاستيک-لوله های پلی اتيلنی آبرسانی-روش آزمون5-7175

8

پلاستيک-لوله های پلی اتيلنی آبرسانی-روش آزمون4-7175

9

پلاستيک-لوله های پلی اتيلنی آبرسانی-روش آزمون3-7175

10

پلاستيک-لوله های پلی اتيلنی آبرسانی-روش آزمون2-7175

11

پلاستيک ها-تعيين نرخ جرمي مذاب ونرخ جريان حجمی مذاب

12

استانداردISO9001-2000

 

جدول اطلاعاتي كنترل كيفيت شركت پويا شيراز

 

- آزمايشات

الف : مواداوليه ورودي به كارخانه

ü      مواد مشكي Density

ü      MFI

 

-شاخص جريان مذاب M . F . I

دراين آزمون سرعت جريان ذوب مواد دردما وزمان ثابت اندازه گيري مي شود.تا ازنتايج حاصل چگونگي رفتار مواد درداخل اكسترودربررسي شود .

- تعيين چگالي دانسيته

دانسيته مواداوليه ونيزدانسيته محصول به روش شناورسازي بااستفاده ازترازوي دقيق وسيالي بادانسيته معين ، تعيين مي گردد.ضمنا عدد دانسيته محصول معرف كيفيت فرايند توليد مي باشد.

-تعيين درصد كربن

ميزان كربن درمواد اوليه ومحصول نهايي تعيين مي گردد، درصد مجاز كربن درلوله پلي اتيلن 2 الي 5/2 درصد وزني بوده وبايستي به طور يكنواخت درسراسر آن توزيع شده باشد .

 

2-كنترلهاي فيزيكي انجام شده (لوله )

ü      كنترل ظاهري

ü      كنترل ابعادي

ü      علامت گذاري

ü      شماره بندي كلافها

ü      بسته بندي

ü      متراژ كلاف m100

ü     ابعاد كلاف

3-لوله

ü      هيدروستاتيك (165 ساعته  C80)

ü      هيدروستاتيك (100 ساعته  C20)

ü      هيدروستاتيك (1000ساعته  C80)

ü      آزمون ازدياد طولي درنقطه پارگي

ü      آزمون تغييرات طولي لوله دراثرحرارت (LR)

ü      آزمون تركيدگي

ü      آزمون MFI

ü      آزمون Density

4-آزمونهاي موردنياز جهت لوله توليدي

§         نشانه گذاري : حداقل نشانه گذاري لازم است بحدي باشد كه بسادگي قابل خواندن بوده وعمق آنها بين 2%تا 1/0 ميلمتر باشد ،نشانه گذاري درفواصل حداكثر يك متري درطول لوله تكرارمي گردد. رنگ مشخصات حكاكي روي لوله سفيد رنگ مي باشد.

 

5-وضعيت ظاهري

§     سطوح داخلي وخارجي لوله توليد شده بايستي صاف وتميزبدون حفره وخلل وفرج وديگرضايعات سطحي باشد ومحل برش مي بايست صاف ونسبت به محورطولي لوله دايره اي شكل باشد.رنگ لوله هاسياه مي باشد

6- آزمون فشار هيدروسيتاتيك

بمنظور بررسي استحكام محصول دربرابرفشارهاي هيدرواستاتيكي ، آزمون فوق بااستفاده ازمدرنترين ودقيق ترين دستگاههاي مربوطه ، درآزمايشگاه شركت توليدي پويا شيراز انجام مي پذيرد دراين آزمايش نمونه هاي لوله پس ازغوطه ور شدن درحوضچه آب باتوجه به سايز لوله ونوع ماده اوليه دردماي 20 درجه سانتيگراد به مدت 100 ساعت ويا 80 درجه سانتيگراد به مدت165 ساعت ويا 80 درجه سانتيگراد به مدت 1000 ساعت تحت فشار داخلي ثابتي قراردداده مي شوند

 

پيدايش هرگونه نقص درنمونه ها ( تركيدگي ، بادكردگي ، تورم موضعي ، نشتي وترك هاي مويي ) به معناي مردود بودن محصول مي باشد.

7- آزمون فشارتركيدگي

دراين آزمون نمونه هاي لوله درحوضچه اي بادماي ثابت 23 درجه سانتيگراد شناور شده سپس تحت اثرفشارداخلي خطي افزاينده قرارمي گيرد، به گونه اي كه درطي زمان 60 الي 70 ثانيه دچارتورم وپس ازآن تركيدگي گردد.

لوله اي كه بامواد مرغوب وفرايند صحيح توليدشده باشد دچارتغييرشكل پلاستيكي شده وبادمي كند وسپس به صورت نوك منقاري دچارتركيدگي مي شود، دراين حالت مقطع شكست عمود برمحورلوله مي باشد.لوله اي كه بدون بادكردگي دچارتركيدگي ويا شكاف طولي گردد،غيرقابل مصرف مي باشد.

8- آزمون برگشت حرارتي

 

دراين تست سه نمونه به طول تقريبي 200 ميلي مترانتخاب وابعاد آن به دقت اندازه گيري مي شود  وسپس نمونه درآون دماي ثابت C110به مدت زمان دوساعت قرارداده مي شود بعدازخروج از آون وقراردادن درمحيط مجددا"ابعاد استخراج وازرابطه زيرميزان برگشت حرارتي رامحاسبه مي كنيم .

 

 

9- وضعيت ظاهري /آزمون ابعادي لوله سايز/ آزمون ابعادي نوار

تاريخ نمونه برداري/ فشاراسمي SDR11 /PN10 / قطرخارجي اسمي

تاريخ آزمون/ شماره سفارش/ضخامت اسمي

 

محل آزمون / شماره خط توليد /گرانول PE100 PE80