خط مشي كيفيت پویاشیراز

مديريت عامل شركت پويا شيراز، جناب آقای مهندس بهشتیان ، اهداف خود درزمينه كيفيت وهمچنين تعهد خودرانسبت به اين مقوله درقالب خط مشي كيفي ذيل ارائه نموده است.

جلب رضايت مشتريان

افزايش كيفيت محصولات ورعايت استاندارد هاي ملي

تحويل به موقع محصولات درخواستي

درسرلوحه اهداف شركت قراردارد.

شركت مصمم است با پياده نمودن نظام مديريت كيفيت براساس استاندارد ISO9001-2008

همچنان درراه ارتقاء سطح كيفيت سازمان وتوليدات خود وافزايش رضايتمندي مشتريان گام بردارد.

فعان نمودن بازرگاني خارجي براي تامين مواد اوليه موردنياز وكافي نيزازراهكارهاي تحويل به موقع محصولات مي باشد.

تلاش درجهت افزايش بهره وري وكيفيت دركليه واحدهاي شركت وسطوح سازماني ازطريق پياده سازي سيستم پيشنهادات ومديريت مشاركتي موردنظراست.

آموزش بعنوان ركن اساسي افزايش كيفيت توليد وكاهش ضايعات وتوقفات قويا "موردنظر بوده وتلاش درجهت اشاعه وگسترش فرهنگ كنترل كيفيت دركليه واحدها وفرد فرد كاركنا ن ازديگر اهداف مهم شركت مي باشد.